Ochrana osobných údajov

Pri poskytovaní Služieb a predaji Tovaru prostredníctvom Webovej stránky www.fitshaker.sk a predaji tovaru dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov z našej strany, teda poločnosti Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522, so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 36662/N.

V rámci tejto časti VOP sa Vám snažíme transparentne poskytnúť všetky potrebné informácie v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), aby ste vedeli, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás.

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.

Aké osobné údaje spracúvame, ako ich používame a ako dlho ich uchovávame

Registračné údaje. Ak si vytvoríte na Webovej stránke svoj Užívateľský účet, Váš email, ktorý na jeho vytvorenie postačuje, budeme spracovávať za účelom správy a sprístupňovania Vám Vášho Užívateľského účtu a zároveň poskytovania Služby. Poskytnutie emailu je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez neho nie je možné uskutočniť Registráciu a poskytovať Službu. Po úspešnej Registrácii máte možnosť vložiť do svojho Užívateľského účtu niektoré ďalšie osobné údaje, ako sú napríklad Vaše fotografie, miery, váha a vlastné aktivity. Tieto osobné údaje máte možnosť kedykoľvek meniť alebo vymazať. Právnym základom je plnenie Zmluvy. Doba uchovávania je po dobu, kým si Váš Užívateľský účet nezrušíte. V prípade, že sa po dlhšiu dobu do Vášho Užívateľského účtu neprihlásite, môžeme Vám poslať email a pripomenúť Vám Vašu Registráciu s otázkou, či si prajete pokračovať v používaní Vášho Užívateľského účtu, alebo ho zrušiť. Po zrušení Užívateľského účtu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste doň vložili.

Údaje potrebné za účelom poskytovania Služby PREMIUM členstva. Váš email, údaje o uzatvorení a plnení Zmluvy vo vzťahu k tejto Službe vrátanie platenia Členského, budeme spracovávať za účelom plnenia tejto Zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy a naše oprávnené záujmy, a to schopnosť neskôr, v prípade potreby, mať schopnosť preukázať, že naše povinnosti podľa Zmluvy boli v súlade s ňou plnené. Doba uchovávania sú 4 roky po jej zániku Zmluvy.

Údaje potrebné za účelom plnenia Kúpnej zmluvy. Vaše meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo, údaje o uzatvorení a plnení Kúpnej zmluvy, budeme spracovávať za účelom plnenia Kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a Vašou povinnosťou, bez nich nie je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu a doručiť Tovar. Právnym základom je plnenie zmluvy a naše oprávnené záujmy za účelom preukázania, že naše povinnosti podľa Zmluvy boli správne plnené. Doba uchovávania sú 4 roky po jej splnení.

Údaje v súvislosti s platbami. Faktúry, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje (v prípade PREMIUM Členstva len Váš email a v prípade Kúpnej zmluvy Vaše meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo) a výpisy z bankového účtu (Vaše meno, priezvisko a číslo bankového účtu) a informácia o platbe Členského, prípadne ceny zakúpeného Tovaru, ďalej uchovávame počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Marketing. V prípade, že ste nám udelili Váš súhlas, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje aj za účelom marketingu, napríklad doručovať Vám newsleter alebo reklamné emaily, a to buď o nás, našich výrobkoch a službách, prípadne o tretích stranách a ich výrobkoch a službách. Právnym základom je Váš súhlas. Môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania je po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. Ak nám dáte svoj súhlas, tento marketing budeme robiť na základe Vášho profilovania. Profilovanie znamená, že automaticky vyhodnotíme napríklad ako využívate našu Službu, prípadne aký Tovar nakupujete, ktoré články na Webovej stránke čítate, prípadne o ktoré informácie máte pravdepodobne väčší záujem, napríklad strava, cvičenie alebo iné preferencie, záujmy a podľa toho Vám lepšie prispôsobíme reklamu.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje

V niektorých obmedzených prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme iným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.

Poskytnutie našim dodávateľom (spracovateľom), ktorí nám na základe zmluvy poskytujú rôzne služby, v rámci ktorých dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Aktuálny zoznam príjemcov je dostupný tu. Naše služby sa neustále vyvíjajú, preto sa tento zoznam môže priebežne meniť.

Ako Vaše osobné údaje chránime

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov a aby sme predišli ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Na spracovanie Vašich osobných údajov používame len takých dodávateľov služieb, ktorí tiež poskytujú primerané záruky bezpečnosti a ktorých zmluvne zaviažeme spracovávať Vaše osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi a zachovávať dôvernosť Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

V rámci EÚ platí voľný pohyb osobných údajov. V súčasnosti plánujeme prenášať osobné údaje z krajín mimo EÚ (tretie krajiny) len do USA. Vždy však prípade, že náš dodávateľ je súčasťou Privacy Shield Frameworku, o ktorom Európska komisia rozhodla, že zaručujú primeranú úroveň ochrany.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Čo tieto práva znamenajú?

Právo na prístup

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. Na požiadanie Vám teda poskytneme všetky informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne osobné údaje a doplnili ich, ak sú neúplné.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Vaše osobné údaje mažeme, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávali. Toto právo však neplatí absolútne. Existujú prípady, kedy osobné údaje musíme uchovávať, napríklad za účelom účtovníctva.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ (i) ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva (i) na právnom základe nevyhnutnosti na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, (ii) na účely profilovania, a (iii) na účely priameho marketingu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo na zmluve a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Do budúcna na webovej stránke plánujeme implementovať nástroj, ktorý Vám zjednoduší získať Vaše údaje automaticky.

Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, napríklad Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Je to bežná prax webových stránok. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Pre podrobnejšie informácie o tom, ako používame cookies, sa prosím oboznámte s našimi pravidlami používania cookies.

Máte otázky? Napíšte nám.

Ak máte otázky k týmto pravidlám spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov alebo Vašim právam, ozvite na nám, napríklad emailom na info@fitshaker.sk. Radi Vám odpovieme.

Upravené 15. mája 2018.