Podmínky soutěže – 40denní výzva: Harmonie těla a duše 2022

1. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem soutěže s názvem „40denní výzva: Harmonie těla a duše 2022“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Fitshaker, s.r.o., se sídlem Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, IČO: 47569522, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36662/N (dále jen „Pořadatel”). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Pořadatele za účelem uplatnění na relevantním trhu.

2. Trvání Soutěže:

Soutěž se uskuteční ve dnech od 7.11.2022 do 16.12.2022.

3. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba:

 • s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území Slovenské nebo České republiky,
 • které je více než 15 let,
 • která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel,

s výjimkou

 • zaměstnanců Pořadatele a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”).

4. Podmínky Soutěže:

Do Soutěže bude zařazen každý Účastník Soutěže, který se zaregistruje na www.fitshaker.cz, bude po dobu 40 dní cvičit v programu „Harmonie těla a duše 2022“ a po skončení výzvy vyplní dotazník, který budeme posílat. Následně, nejpozději 10. 1. 2023, určí Fitshakerem zvolená porota po vzájemné poradě výherce cen.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastní v Soutěži podle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické nebo programové chyby a omyly, které během Soutěže vzniknou.

5. Určení výherců:

Určení výherců Soutěže proběhne po vzájemné poradě Fitshaker týmu a dalších vybraných instruktorek na základě jejich subjektivního zhodnocení zaslaných odpovědí z dotazníků všech Účastníků Soutěže. Výherce bude ohledně oznámení o výhře kontaktovat zaměstnanec Fitshakeru nebo pověřený zástupce v průběhu 21 pracovních dní od termínu hodnocení.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Pořadatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

6. Výhra:

Cenu podle těchto Pravidel poskytuje Pořadatel po předešlé dohodě s obchodními partnery.

Zážitkový partner výzvy:

Víkendový pobyt pro dvě osoby na dvě noci ve Wellness hotelu Patince ve dvoulůžkovém pokoji Standard v hodnotě 330 €.

 1. cena – 3x barefoot obuv od Belenka nebo Barebarics podle vlastního výběru v celkové hodnotě až do 600 €
 2. cena – 3x balíček přírodní kosmetiky nové řady Exclusive linie Natuint od Dulcia v celkové hodnotě 420 €.
 3. cena – 11x mixér FitStream od společnosti FitStream v celkové hodnotě 384 €.
 4. cena – 4x balíček medu Manuka MGO 250 s 2 balíčky bonbonů Manuka podle vlastního výběru od společnosti Manuka.sk v celkové hodnotě 200 €.
 5. cena – hygge balíček krásného norského svetru a 5 párů ponožek od Hyggestyl.sk v hodnotě 170 €.
 6. cena – 2x balíček tří velkých zdravých svíček + 30€ poukaz na nákup od Jemnô v celkové hodnotě 150 €.
 7. cena – osobní kuchař Luli Chef od společnosti Mamigo v hodnotě 119 €.
 8. cena – balíček protiskluzové podložky, dlouhých a krátkých expandérů v hodnotě 114 € od Fitshaker.sk
 9. cena – 6 lahví nealkoholické alternativy šumivého vína Cidrani Cranberry Sparkling Rose v hodnotě 96 € od Bonumos
 10. cena – balíček 3 knih Z fitka do kuchyne Špeciál I.–III. od Fitshaker.sk v hodnotě 53 €
 11. cena – set termolegín a termočelenky podle vlastního výběru (a aktuální nabídky na e-shopu) od společnosti Abraka v hodnotě 70 €.
 12. cena – 2x balíček dárkových kazet čajů od společnosti Agrokarpaty v celkové hodnotě 60 €.
 13. cena – balíček dvou her Človečina ve verzi „Spolu k sebaláske“ a „Pre páry“ v hodnotě 50 € od čLOVEčina
 14. cena – balíček knih a ročního předplatného časopisu FIT štýl v hodnotě cca 50 €
 15. cena – balíček knih a ročního předplatného časopisu MAMA a ja v hodnotě cca 50 €

7. Oznámení výhry:

Výherce bude kontaktován a obeznámen o způsobu odevzdání výhry prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 31. 1. 2023.

V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 14 dní od určení výherce, bude určen nový výherce.

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda byly podmínky stanovené pro danou cenu splněny nebo ne. Ceny nemůžou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili podmínky stanovené pro výhru ceny, byť jen částečně.

Pokud výherce do 3 dní od kontaktování neprojeví souhlas s nabytím výhry, vzdá se výhry, odepře souhlas, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto Pravidel, výhru získává nově určitý náhradník.

8. Osobní údaje:

Každý Účastník uděluje Pořadateli svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie nahraná v osobním účtu, e-mail a telefonní číslo zpracovávány za účelem pořádání Soutěže a vyhodnocení Soutěže. Tento souhlas je udělen dobrovolně na dobu konání a vyhodnocení Soutěže a po nevyhnutelně dlouhý čas na odevzdání cen. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby jejich jméno, příjmení a výhra byly zveřejněny zejména na webové a facebookové stránce www.fitshaker.cz a www.harmonickavyzva.cz. Výherci dále souhlasí s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyhnutelné pro účast v Soutěži. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení ze Soutěže. Výherci Soutěže dále souhlasí s tím, aby je Pořadatel po skončení Soutěže kontaktoval za účelem zjištění, zda souhlasí se zveřejněním jejich fotografie a výsledků v Soutěži. V žádném případě nebudeme fotografii zveřejňovat bez takového dodatečného souhlasu. Pořadatel Soutěže je také oprávněn před likvidací osobních údajů tyto údaje anonymizovat a použít ke statistickým účelům, aby například zjistil, kolik osob se Soutěže zúčastnilo apod.

Další podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v Ochraně osobních údajů Pořadatele.

9. Daně:

Pořadatel nebude odpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného slovenského zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

10. Zvláštní ustanovení:

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.

Zapojením do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Bratislavě, 29.8. 2022