Podmienky súťaže - 40-dňová výzva: Harmónia tela a duše 2022

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “40-dňová výzva: Harmónia tela a duše 2022” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 7.11.2022 do 16.12.2022.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky,
 • ktorá má viac ako 15 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, bude po dobu 40 dní cvičiť v programe "Harmónia tela a duše 2022" a po skončení výzvy vyplní dotazník, ktorý budeme posielať. Následne, najneskôr 10.1.2023 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných odpovedí z dotazníkov všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 21 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

Zažite partnera výzvy:

Víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci vo Wellness hoteli Patince v dvojlôžkovej izbe Štandard v hodnote 330 €.

 1. cena - 3x Barefoot topánky od BeLenka, alebo Barebarics podľa vlastného výberu v celkovej hodnote až do 600€.
 2. cena - 3x Balíček prírodnej kozmetiky novej rady Exclusive línie Natuint od Dulcia v celkovej hodnote 420€.
 3. cena - 11x Fitstream mixér od spoločnosti Fitstream v celkovej hodnote 384€.
 4. cena - 4x Balíček medu Manuka MGO 250 s dvomi balíčkami cukríkov Manuka podľa vlastného výberu od spoločnosti Manuka.sk v celkovej hodnote 200€.
 5. cena - Hygge balíček krásneho nórskeho svetra a 5 párov ponožiek od Hyggestyl.sk v hodnote 170€.
 6. cena - 2x Balíček troch veľkých zdravých sviečok + 30€ poukaz na nákup od Jemnô v celkovej hodnote 150€.
 7. cena - Osobný kuchár Luli Chef od spoločnosti Mamigo v hodnote 119€.
 8. cena - Balíček protišmykovej podložky, dlhých a krátkych expanderov v hodnote 114 € od Fitshaker.sk
 9. cena - 6 fliaš nealkoholickej alternatívy šumivého vína Cidrani Cranberry Sparkling Rose v hodnote 96€ od Bonumos
 10. cena - Balíček 3 kníh Z fitka do kuchyne Špeciál I. - III. od Fitshaker.sk v hodnote 53€
 11. cena - Set termo legín a termo čelenky podľa vlastného výberu (a aktuálnej ponuky na e-shope) od spoločnosti Abraka v hodnote 70€.
 12. cena - 2x Balíček darčekových kaziet čajov od Agrokarpaty v celkovej hodnote 60€.
 13. cena - Balíček dvoch hier Človečina vo verzii Spolu k sebaláske a Pre páry v hodnote 50€ od čLOVEčina
 14. cena - Balíček kníh a ročného predplatného časopisu FIT štýl v hodnote cca 50€
 15. cena - Balíček kníh a ročného predplatného časopisu MAMA a ja v hodnote cca 50€

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 31.1.2023.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia nahraná v mojom konte, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.harmonickavyzva.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a pod.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené v Ochrane osobných údajov Usporiadateľa.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 29. 08. 2022