1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “35-dňová výzva: Harmónia tela a duše 2023” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 6.11.2023 do 10.12.2023.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky,
  • ktorá má viac ako 15 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou

  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).

4. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, bude po dobu 35 dní cvičiť v programe "Harmónia tela a duše 2023" a po skončení výzvy vyplní dotazník, ktorý budeme posielať. Následne, najneskôr 4.1.2024 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných odpovedí z dotazníkov všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 21 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Výhra:

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

Cena pre absolútnu víťazku:

Expedičný let balónom ponad Vysoké Tatry pre jednu osobu od Najzážitky.sk v hodnote 330 € - Danica P.

1. Cena: 2x štedrý balíček (nielen) menštruačných nohavičiek od SAYU v celkovej hodnote 500 € - Marcela M., Lenka L.

2. Cena: 7x FitStream PRO mixér od FitStream v celkovej hodnote 385 € - Eva B., Vendula P., Dominika H., Patrícia S., Monika P., Danica H., Andrea L.

3. Cena: 3x darčeková poukážka na nákup chutných dezertov od spoločnosti Kolatch v celkovej hodnote 300 € - Ivana M., Michaela B., Barbora P.

4. Cena: Kompletný set BASIC kolekcie športového oblečenia od Fitshaker v hodnote 188 € - Andrea V.

5. Cena: Hygge balíček vlneného nórskeho svetra spolu s vlnenými papučami od Hygge štýl v hodnote 184 € - Jana L.

6. Cena: 2x balíček troch zdravých sójových sviečok v betóne od Jemnô v celkovej hodnote 156 € - Michaela B., Veronika K.

7. Cena: Osobný kuchár Luli Chef Midi od www.mamigo.sk v hodnote 139 € - Petra Č.

8. Cena: Balíček cvičebných pomôcok od Fitshakera v hodnote 129 € - Kristína B.

9. Cena: Intenzívny omladzujúci balíček pre jesenný reštart pleti od DULCIA Natural v hodnote 100 € - Marta C.

10. Cena: Darčeková poukážka na nákup kníh od Vydavateľstvo Tatran v hodnote 100 € - Viera U.

11. Cena: Balíček domácich rastlinných produktov od Farma Tekvička v hodnote 100 € - Linda A.

12. Cena: 2x Darčeková karta (na nákup produktu podľa vlastného výberu) do kamenných predajní CCC v celkovej hodnote 100€ - Lucia D., Zuzana K.

13. Cena: Zdravý, chutný a voňavý Fitshaker balíček plný kvalitných produktov v hodnote 94 € - Viktória M.

14. Cena: Aróma difuzér s prírodnými esenciálnymi olejmi od Život s olejom v hodnote 90 € - Alena S.

15. Cena: Handmade macramé carpet Sunset od ÓKRASNE v hodnote 60 € - Klaudia K.

16. Cena: Trio kvalitných čajov s čajovým infúzerom v špeciálnej drevenej krabičke od SRI LAN TEA v hodnote 50 € - Lucia S.

7. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 25.1.2024.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

8. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia nahraná v mojom konte, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.harmonickavyzva.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a pod.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené v Ochrane osobných údajov Usporiadateľa.

9. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 27. 09. 2023