Podmienky súťaže 50-dňová Novoročná výzva 2019

 1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “50-dňová Novoročná výzva 2019” (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť Fitshaker, s.r.o. so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, IČO: 47569522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 36662/N (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

 1. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 7. 1. 2019 do 25. 2. 2019.

 1. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky
 • ktorá má viac ako 15 rokov
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

s výnimkou

 • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”).
 1. Podmienky Súťaže:

Do súťaže bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý, sa zaregistruje na www.fitshaker.sk, nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2019 pred premenou a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 15.1.2019 do svojho Fitshaker účtu a zároveň nahrá svoju fotografiu celej postavy s Fitness diárom 2019 (otvorený na strane, kde začína marec) po premene a zapíše svoje miery (aktuálna výška, aktuálna váha, obvod bokov, obvod stehna, obvod pása) do 10.3.2019 do svojho Fitshaker účtu. Následne, 20.3.2019 určí Fitshakerom zvolená porota po vzájomnej porade výhercov cien. Výhody bezplatného a PREMIUM členstva sú popísané na www.sexypostava.sk.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 1. Určenie výhercov:

Určenie výhercov súťaže prebehne po vzájomnej porade Fitshaker tímu a ďalších vybraných inštruktoriek na základe ich subjektívneho zhodnotenia zaslaných fotografií všetkých Účastníkov Súťaže. Výhercov bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Fitshaker alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu hodnotenia.

Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 1. Výhra:

Cena pre víťaza v kategórii žien do 70 kg – Pobyt v hoteli Končistá**** s polpenziou na 2 noci pre 2 osoby v hodnote 240 € – Janka E.

Kategória do 70 kg:

1. cena –100 € poukážka v obchode BestForm (kúpiš za ňu napr. fitness oblečenie, finess pomôcky,..) – Veronika B. M.

2. cena – balíček kníh Z fitka do kuchyne 1, 2 a 3 v hodnote 63,80 € – Mariana O.

3. cena – 50 € poukážka na nákup v obchode KiNEKUS – Jorga N.

4. cena – balíček prírodnej kozmetiky Biofy® v hodnote 49,55 € – Dáša T.

5. cena – dámska zástera od Lallychic v hodnote 34 € – Petronela R.

6. cena – proteínový balíček od HappyBio v hodnote 30 € – Karin R.

7. cena – BiOil 200 ml v hodnote 28 eur – Anna M.

8. cena – balíček mrazom sušeného ovocia Tropicana a mrazom sušených malín v čokoláde od výrobcu Brix v hodnote 20 € – Ivana M.

9. cena – ročné predplatné časopisu FIT štýl v hodnote 19,90 € – Dana T.

 

Cena pre víťaza v kategórii žien nad 70 kg – Pobyt v hoteli Končistá**** s polpenziou na 2 noci pre 2 osoby v hodnote 240 € – Miriama Š.

Kategória nad 70 kg:

1. cena – balíček produktov Powerlogy v hodnote 88 € – Veronika B.

2. cena – ročné členstvo vo Fitshakeri v hodnote 79 € – Lucia P.

3. cena – set zástery pre ňu a neho od Lallychic v hodnote 54 € – Lucia K.

4. cena – balíček prírodnej kozmetiky Biofy® v hodnote 49,55 € – Veronika J.

5. cena – proteínový balíček od HappyBio v hodnote 35 € – Jana L.

6. cena – BiOil 200 ml v hodnote 28 eur – Andrea

7. cena – BiOil 200 ml v hodnote 28 eur – Jana J.

8. cena – balíček mrazom sušeného ovocia Tropicana a mrazom sušených malín v čokoláde od výrobcu Brix v hodnote 20 € – Miroslava R.

9. cena – kniha 60 dní k novej postave v hodnote 19,90 € – Eva B.

 

Špeciálne ceny:

1. cena – pobyt pre 2 osoby na 2 noci v rodinnej rezidencii Horvát Family Residence na Liptove v hodnote cca 240 € – Veronika M.

2. cena – balíček kníh Z fitka do kuchyne špeciál I a II + smaltovaný hrnček v hodnote 53,70 € – Aneta K.

3. cena – balíček prírodnej kozmetiky Biofy® v hodnote 49,55 € – Katka B.

4. cena – proteínový balíček od HappyBio v hodnote 30 € – Martina M.

5. cena – BiOil 200 ml v hodnote 28 eur – Michaela P.

6. cena – balíček mrazom sušeného ovocia Tropicana a mrazom sušených malín v čokoláde od výrobcu Brix v hodnote 20 € – Miška O.

7. cena – set prestieraní (2 ks pod tanier + 4 ks pod pohár) od Lallychic v hodnote 20 € – Lenka P.

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ po predošlej dohode s obchodnými partnermi.

 

 1. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky najneskôr do 8.4.2019.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od určenia výhercu, bude určený nový Výherca.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak Výherca do 3 dní od skontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novo určený náhradník.

 1. Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fotografia na začiatku výzvy, fotografia po skončení výzvy, email a telefónne číslo boli spracovávané za účelom usporiadania Súťaže a vyhodnotenia súťaže. Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu konania a vyhodnotenia Súťaže a po nevyhnutne dlhú dobu na odovzdanie cien. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich meno, priezvisko a výhra boli zverejnené najmä na webovej a facebookovej stránke www.fitshaker.sk a www.sexypostava.sk. Výhercovia ďalej súhlasia s tým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre účasť v Súťaži. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie zo Súťaže. Výhercovia Súťaže ďalej súhlasia s tým, aby ich Usporiadateľ po skončení Súťaže kontaktoval za účelom zistenia, či súhlasia so zverejnením ich fotografie a výsledkov v Súťaži. V žiadnom prípade nebudeme fotografiu zverejňovať bez takéhoto dodatočného súhlasu. Usporiadateľ Súťaže je tiež oprávnený pred likvidáciou osobných údajov tieto údaje anonymizovať a použiť na štatistické účely, aby napríklad zistil, koľko osôb sa zúčastnilo Súťaže a koľko kilogramov spoločne schudli.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú upravené vo Všeobecných obchodných podmienkach Usporiadateľa.

 1. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 28. 12. 2018

Fitshaker, s.r.o.