Všeobecné obchodné podmienky

1.             Úvodné ustanovenia

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.fitshaker.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne cvičebné videá, pomocou ktorých môžete doma cvičiť pilates, jógu, aerobik a ďalšie druhy cvičení. (ďalej len „Služba“). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje, resp. Služby poskytuje spoločnosť Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522, so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 36662/N (ďalej len „my“), DIČ: 1075915885, telefónne číslo: +421 948 513 396 email: info@fitshaker.sk .

1.3         Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke (ďalej len „Zmluva“).

 

2.             Registrácia a Využívanie Služby

2.1         Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla (objednávka). Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2         Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3         Po registrácii Vám bude umožnené využívať len časť služby, a to zadarmo sledovať živé prenosy z cvičení, ktoré sprístupníme (ďalej len „Bezplatné členstvo“).

2.4         Popri Bezplatnom členstve budete môcť získať platený prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve vrátane vopred natočených profesionálnych cvičebných videí (ďalej len „PREMIUM členstvo“). PREMIUM členstvo obsahuje výber z 9 druhov cvičení, viac ako 25 hodín videa v HD kvalite, kvalitných inštruktorov, prístup zo všetkých zariadení (PC, notebook, mobil, tablet, TV, atď.), on-line odbornú pomoc vrátane archívu zo živých prenosov z cvičení.

2.5         Za účelom vzniku PREMIUM členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte predplatené obdobie PREMIUM členstva, a to mesačné, polročné alebo ročné a spôsob platby, a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Na túto možnosť ste upozornený v momente vstupu do platenej zóny, ako aj v cenníku, ktorý je zverejnený na http://www.fitshaker.sk/cennik/ (ďalej len „Cenník“). (Cenník sa vám zobrazí len po registrácií a následnom prihlásení sa na Webovej stránke). Pred odoslaním objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, PREMIUM členstva, a najmä predplatené obdobie PREMIUM členstva, fakturačné údaje a spôsob platby. Zverejnenie údajov o PREMIUM členstve na našej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním objednávky robíte takýto návrh na vznik PREMIUM členstva. Súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. PREMIUM členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik PREMIUM členstva. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete objednávku a zaplatíte príslušné členské podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah PREMIUM členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. PREMIUM členstvo je určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, odoslaním objednávky a zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

2.6         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

2.7         V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu.

2.8         Svojou ponukou Služieb vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

2.9         Uzavretím Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.fitshaker.sk/obchodne-podmienky/.

 

3.             Členské a spôsob platby

3.1         Za príslušné obdobie PREMIUM členstva ste povinný zaplatiť Členské a to vo výške podľa platného Cenníka. Členské je buď Mesačné, Polročné alebo Ročné.

3.2         Ak si zvolíte Mesačné Členské, môžete si pre uskutočnenie platby zvoliť z troch možností automatických mesačných platieb, a to platba kartou cez TrustPay, SMS platba mobilom alebo PayPal. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že stlačíte tlačidlo „Ukončiť členstvo“ v Užívateľskom účte a vykonáte kroky, ktoré sa Vám zobrazia v následnej inštrukcii. Pri platbe kartou stačí len stlačiť spomínané tlačidlo “Ukončiť členstvo”, pri SMS platbe bude potrebné odoslať bezplatnú SMS a pri platbe cez PayPal zrušiť platbu cez Váš PayPal účet. Do uplynutia príslušného obdobia PREMIUM členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody PREMIUM členstva.

3.3         Ak si zvolíte Štvrťročné, Polročné, alebo Ročné Členské,  platíte dopredu za 3, 6, alebo 12 mesiacov PREMIUM členstva, a to buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom cez platobnú bránu GoPay alebo PayPal.

3.4         Cena PREMIUM členského uvedená v Cenníku je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov. Nie sme platcami DPH.

 

4.             Garancia vrátenia peňazí

4.1         Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

4.2         Preto, ak nie ste s kvalitou PREMIUM členstva spokojní, môžete do 30 dní od vzniku PREMIUM členstva od Zmluvy v časti týkajúcej sa PREMIUM členstva odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené Členské. Aj po ukončení PREMIUM členstva budete môcť využívať základné, Bezplatné členstvo.

4.3        Odstúpiť od Zmluvy v časti PREMIUM členstva môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Na tento účel môžete využiť aj tento formulár. S formulárom sa ale nemusíte trápiť, postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o PREMIUM členstvo a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy v časti PREMIUM členstva.

4.4         Ak by ste aj po tejto lehote zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@fitshaker.sk a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Na odstránenie problému máme zo zákona maximálne 30 dní. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr.Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo.

 

5.             Zrušenie Užívateľského účtu

5.1         Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla „Ukončiť členstvo“ vo Vašom Užívateľskom účte.

5.2         Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

5.3         Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného členského.

 

6.             Autorské právo

6.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

 

7.             Záverečné ustanovenia

7.1         Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní stránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

7.2         Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

7.3         Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

7.4         Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

7.5         Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, Telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 25.7.2014