Všeobecné obchodné podmienky

1.             Úvodné ustanovenia

1.1         Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.fitshaker.sk (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne cvičebné videá, pomocou ktorých môžete doma cvičiť pilates, jógu, aerobik a ďalšie druhy cvičení. (ďalej len „Služba“). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na webovej stránke.

1.2         Webovú stránku prevádzkuje, resp. Služby poskytuje spoločnosť Fitshaker s.r.o., IČO: 47569522, so sídlom Tekovská Nová Ves 462, 935 25 Nová Dedina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 36662/N (ďalej len „my“), DIČ: 1075915885, IČ DPH: SK2024006842, telefónne číslo: +421 948 513 396 email: info@fitshaker.sk .

1.3         Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke (ďalej len „Zmluva“).

 

2.             Registrácia a Využívanie Služby

2.1         Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2         Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3         Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to zadarmo sledovať živé prenosy z cvičení, ktoré sprístupníme (ďalej len „Bezplatné členstvo“).

2.4         Popri Bezplatnom členstve budete môcť po vytvorení Bezplatného členstva získať platený prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve vrátane vopred natočených profesionálnych cvičebných videí (ďalej len „PREMIUM členstvo“). PREMIUM členstvo obsahuje výber z viac ako 9 druhov cvičení, viac ako 25 hodín videa v HD kvalite, kvalitných inštruktorov, prístup zo všetkých zariadení (PC, notebook, mobil, tablet, TV, atď.), on-line odbornú pomoc vrátane archívu zo živých prenosov z cvičení.

2.5         Za účelom vzniku PREMIUM členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte predplatené obdobie PREMIUM členstva (ďalej len „Objednávka“), a to mesačné, polročné alebo ročné a spôsob platby, a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Na túto možnosť ste upozornený v momente vstupu do platenej zóny v rámci Bezplatného členstva, ako aj v cenníku, ktorý je zverejnený na http://www.fitshaker.sk/cennik/ (ďalej len „Cenník“). (Cenník sa vám zobrazí len po registrácií a následnom prihlásení sa na Webovej stránke). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, PREMIUM členstva, a najmä predplatené obdobie PREMIUM členstva, fakturačné údaje a spôsob platby. Zverejnenie údajov o PREMIUM členstve na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na vznik PREMIUM členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. PREMIUM členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik PREMIUM členstva. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušné Členské podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah PREMIUM členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. PREMIUM členstvo je určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

2.6         Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

2.7         V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu.

2.8         Svojou ponukou Služieb vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

2.9         Uzavretím Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Vám kedykoľvek dostupné na tejto adrese: http://www.fitshaker.sk/obchodne-podmienky/.

 

3.             Členské a spôsob platby

3.1         Za príslušné obdobie PREMIUM členstva ste povinný zaplatiť Členské a to vo výške podľa platného Cenníka. Členské je buď Mesačné, Polročné alebo Ročné.

3.2         Ak si zvolíte Mesačné Členské, môžete si pre uskutočnenie platby zvoliť z troch možností automatických mesačných platieb, a to platba kartou cez TrustPay, SMS platba mobilom alebo PayPal. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že stlačíte tlačidlo „Ukončiť PREMIUM členstvo“ v Užívateľskom účte a vykonáte kroky, ktoré sa Vám zobrazia v následnej inštrukcii. Pri platbe kartou stačí len stlačiť spomínané tlačidlo “Ukončiť PREMIUM členstvo”, pri SMS platbe bude potrebné odoslať bezplatnú SMS a pri platbe cez PayPal zrušiť platbu cez Váš PayPal účet. Do uplynutia príslušného obdobia PREMIUM členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody PREMIUM členstva.

3.3         Ak si zvolíte Štvrťročné, Polročné, alebo Ročné Členské,  platíte dopredu za 3, 6, alebo 12 mesiacov PREMIUM členstva, a to buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom cez platobnú bránu GoPay alebo PayPal.

3.4         Cena PREMIUM členského uvedená v Cenníku je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH) či ostatných poplatkov.

 

4.             Garancia vrátenia peňazí

4.1         Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

4.2         Preto, ak nie ste s kvalitou PREMIUM členstva spokojní, môžete do 30 dní od vzniku PREMIUM členstva od Zmluvy v časti týkajúcej sa PREMIUM členstva odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené Členské. Aj po ukončení PREMIUM členstva budete môcť využívať základné, Bezplatné členstvo.

4.3        Odstúpiť od Zmluvy v časti PREMIUM členstva môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Na tento účel môžete využiť aj tento formulár. S formulárom sa ale nemusíte trápiť, postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o PREMIUM členstvo a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy v časti PREMIUM členstva.

4.4         Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@fitshaker.sk, najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr.Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

 

5.             Zrušenie Užívateľského účtu

5.1         Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla „Ukončiť členstvo“ vo Vašom Užívateľskom účte.

5.2         Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

5.3         Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského. Automatické platby podľa článku 3.2 vyššie budú pri platbe kartou automaticky zrušené, pri SMS platbe bude potrebné odoslať bezplatnú SMS a pri platbe cez PayPal zrušiť platbu cez Váš PayPal účet. Ak by ste zabudli zrušiť automatickú platbu po zrušení Užívateľského účtu, prosím kontaktujte nás a peniaze Vám vrátime.

 

6.             Autorské právo

6.1         Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

 

7.            Ochrana osobných údajov

7.1        Registráciou súhlasíte s tým, aby sme po dobu trvania Zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu po jej ukončení za účelom poskytovania našich Služieb spracúvali Vaše osobné údaje v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, fakturačné údaje, ako aj prípadne ďalšie nepovinné údaje, ktoré môžete cez Užívateľský účet zadať, ako sú napríklad Vaše fotografie, miery, váha, vlastné aktivity a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, bez poskytnutia základných údajov však nie je možné vytvoriť Užívateľský účet. Do Webovej stránky sa môžete prihlásiť aj pomocou Vášho konta na Facebooku.

7.2           Ak nám na to poskytnete osobitný súhlas, môžeme Vaše osobné údaje spracúvať aj na účel marketingu, napríklad na zasielanie noviniek vo forme emailu, a to až do doby, kým takýto súhlas nevezmete späť. Z prijímania emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj kliknutím na odkaz pri každej doručenej emailovej správe.

 7.3          Na spracovanie osobných údajov môžeme využívať služby našich dodávateľov. Keďže zoznam týchto dodávateľov služieb sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu Vám poskytneme na požiadanie.

 7.4          Beriete na vedomie, že máte práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä právo nás požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane informácie o tom, na aký účel sa osobné údaje spracúvajú, ktoré osobné údaje sú spracovávané, informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie, o povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Ďalej beriete na vedomie, že zoznam osobných údajov podľa predchádzajúcej vety môžete požadovať za primeranú úhradu, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie. Máte tiež právo nás požiadať o opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona a o blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Bez ohľadu na vyššie uvedené máte právo kedykoľvek sa obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.5            Takmer vždy spracúvame Vaše osobné údaje v rámci EÚ. Súhlasíte však s tým, aby sme spracúval Vaše osobné údaje aj v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov na úrovni EÚ, napríklad USA, kde má sídlo väčšina najznámejších poskytovateľov IT služieb. Chceme Vás však ubezpečiť, že v takom prípade budeme využívať len takých poskytovateľom služieb, ktorým veríme, že Vaše osobné údaje dostatočne chránia.

 7.6           Tak, ako takmer každá iná webová stránka, aj na našej Webovej stránke používame cookies.

7.7             Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa uložia do webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet), keď navštívite webovú stránku. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tejto alebo inej webovej stránky, ktorá tieto cookies rozoznáva.

7.8             Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto webovú stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

7.9             Na našej Webovej stránke používame aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook. Pre viac informácií o týchto cookies si prosím pozrite podmienky na stránkach Google-u a Facebook-u.

7.10          Používaním Webovej stránky prejavujete súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies nesúhlasíte, svoje preferencie môžete zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Zmenou preferencií sa však môže Vaša užívateľská skúsenosť zhoršiť a niektoré jej funkcie Vám nemusia byť dostupné.

 

8.         Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

8.1              Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

8.2              Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.3              Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4              Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

8.5               V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

8.6               Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

 

9.             Záverečné ustanovenia

9.1         Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovejstránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

9.2         Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

9.3         Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

9.4         Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

9.5         Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 23.12.2016